recht op de transitievergoeding bij ontslag

Wij hebben in ons vorige artikelen uitgelegd hoe de WAB vanaf 2020 omgaat met de WW-premie, ketenregeling, aanbod voor vaste arbeidsomvang na 12 maanden, oproepovereenkomst en oproeptermijn.
In deze nieuwsbrief gaan wij in op het recht op de transitievergoeding bij ontslag. De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waar een werknemer wettelijk recht op heeft bij ontslag via het UWV, de kantonrechter of bij een aflopend dienstverband. Met de Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt op 1 januari 2020 ook de berekeningsmethode van de transitievergoeding.

In dit artikel behandelen wij de nieuwe regels voor:

 • Transitievergoeding vanaf 1 e werkdag
 • Berekening transitievergoeding
 • Ontslag

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag
In de WAB is geregeld dat de werknemer vanaf 1 januari 2020 recht heeft op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag bij ontslag of als het contract wordt beëindigd. Dus ook bij afloop van een tijdelijk contract. In de praktijk kan het voorkomen, dat u van een werknemer in de proeftijd afscheid neemt.

De werknemer heeft dan al recht op een transitievergoeding, deze vergoeding zal dan pro-rato worden berekend.
De transitievergoeding moet binnen een maand na afloop van het dienstverband aan de werknemer worden uitbetaald. De transitievergoeding is wettelijk verschuldigd maar wanneer je als werkgever niet of te weinig uitkeert aan de werknemer, moet de werknemer deze d.m.v. een verzoekschrift binnen 3 maanden
vorderen via de kantonrechter.


De werkgever is niet verplicht een transitievergoeding te betalen:

 • Bij een beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden.
 • Als de werknemer is ontslagen, omdat hij ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was, tenzij de kantonrechter anders beslist.
 • Als de werknemer die is ontslagen nog geen 18 jaar is en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte.
 • Als de werknemer ontslagen is, omdat hij de AOW- gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of na het bereiken van deze leeftijd.
 • Als het bedrijf failliet is gegaan of als de werkgever in de schuldsanering terecht is gekomen. Dit geldt ook als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij de schulden niet kan betalen.
 • Als bij cao een andere voorziening is afgesproken. Bij cao kan vanaf 1 januari 2020 (ten nadele van de werknemer) worden afgeweken van de transitievergoeding en is meer maatwerk mogelijk. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan bij cao worden afgeweken van de transitievergoeding.
 • Als de werknemer vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract een volgend tijdelijk contract is aangegaan met de werkgever. In onderstaande gevallen kan de werkgever de (deels) betaalde transitievergoeding terugvragen bij het UWV:
 • Bij ontslag van een langdurig zieke werknemer.
 • Bij ontslag van de werknemer door bedrijfsbeëindiging van een kleine werkgever als gevolg van ziekte of ouderdom. Voor 2019 geldt nog dat een werknemer recht heeft op een transitievergoeding vanaf 24 maanden dienstverband met de huidige rekenregels.

Berekening transitievergoeding
De berekeningsmethode van de transitievergoeding wijzigt met ingang van 1 januari 2020 door de invoering van de WAB. De opbouw van de transitievergoeding wordt in de WAB bij langere dienstverbanden verlaagd t.o.v. de oude regeling. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over de volledige duur van het dienstverband. Vanaf 1 januari 2020 gaat de berekening van de transitievergoeding als volgt:

 • Voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd bedraagt de transitievergoeding 1/3 van het maandsalaris.
 • Voor elk overig deel van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd wordt de transitievergoeding naar rato berekend; zie onderstaande formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x
  (1/3 bruto maandsalaris /12 )
 • Bij een oproepovereenkomst wordt het bruto maandloon berekend door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met de gemiddelde arbeidsduur per maand De gunstigere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder komt te vervallen. De verhoogde opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn vervalt ook.

Ontslag
De Wet Arbeidsmarkt in Balans komt werkgevers tegemoet die vinden dat zij lastig van medewerkers af kunnen komen wanneer dat nodig zou zijn. Ontslag wordt nu ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond of i-grond. Daar staat dan wel tegenover dat u als werkgever al vanaf dag één een transitievergoeding moeten betalen en niet pas na twee jaar.

Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter naast een transitievergoeding ook een extra vergoeding toekennen aan de werknemer (maximaal 50% van de transitievergoeding). Nu moet de werkgever nog volledig voldoen aan één van de ontslaggronden waar de rechter over
gaat (c t/m h). Ontslaggronden a en b worden via het UWV aangevraagd.
a. Bedrijfseconomische redenen
b. Langdurige ziekte
c. Frequent ziekteverzuim
d. Disfunctioneren

e. Verwijtbaar handelen
f. Gewetensbezwaren
g. Verstoorde arbeidsrelatie
h. Overig, bijvoorbeeld detentie of bij het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning

Ontslag met wederzijds goedvinden
U kunt ook in overleg met uw werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Dit kan alleen schriftelijk. U spreekt samen af hoe het ontslag wordt afgehandeld. Bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele vergoeding voor ontslag. De werknemer heeft daarna een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd mag de werknemer schriftelijk terugkomen op het ontslag. Hier hoeft geen reden voor opgegeven worden. U moet de werknemer in de beëindigingsovereenkomst op de bedenktijd wijzen. Doet u dit niet? Dan heeft de werknemer een bedenktijd van 21 dagen.